Услови коришћења

Последња измена: 30. април 2023.

Услови коришћења сајта и/или апликације

Коришћењем овог веб сајта и/или апликације, прихватате ове Услове коришћења као и правно обавезујући однос који се конституише између вас као корисника и Удружења грађана ТУРИСТИЧКИ БИСЕР (у даљем тексту “Удружење”), које је власник овог веб сајта, апликацији и поддомена. Прихватањем ових Услова коришћења дајете свој безусловни и неопозиви пристанак да ћете се приликом коришћења услуге придржавати ових Услова коришћења.

Сви садржаји објављени на сајту и/или апликацији су у искључивом власништву Удружења и/или су у власништву његових повезаних лица, и/или су у власништву пословних партнера Удружења, те се могу једино и искључиво користити за личну употребу и у некомерцијалне сврхе.

Није дозвољено умножавање, репродуковање, јавно приказивање или дистрибуирање садржаја или било ког дела садржаја са сајта или апликације, без претходног писаног одобрења или писане сагласности компаније Удружења.

Садржај сајта и/или апликације као и сви делови садржаја представљају заштићено ауторско право које припада Удружењу, односно исти је у режиму заштићеног ауторског права трећих лица која су пренела право коришћења истих Удружењу. Коришћењем садржаја не стичете власништво на било ком делу садржаја којем приступате

Интелектуална својина, укључујући све заштићене знакове, лого знакове, текстове, податке, фотографије и/или графизме, као и целокупан садржај доступан на сајту и/или апликацији је у искључивом власништву Удружења или је у власништву трећих лица која су пренела право коришћења истих Удружењу.

Непоштовање Услова коришћења, односно неовлашћено коришћење садржаја укључујући али не ограничавајући се на умножавање, копирање, емитовање, чињење доступним на било који други начин, путем било ког медијума, представља повреду тих права сходно позитивним прописима важећим у Републици Србији те подлеже грађанској и кривичној одговорности.

На све спорне односе између уговорних страна који настану услед коришћења Услуге, примењиваће се право Републике Србије, а у случају евентуалног спора, уговара се надлежност суда у Лесковцу. Удружење задржава право да у било ком тренутку, без претходне најаве, измени ове Услове коришћења и неће бити одговорна ни за какве могуће последице произашле из промена Услова коришћења. Промене услова коришћења ступају на снагу у тренутку објављивања на сајту, а датум последње измене биће назначен на почетку.

Одрицање и ограничење од одговорности

Садржај који се налази на сајту не може се сматрати понудом или позивом на куповину било које имовине или права, нити се исти има или може сматрати довољном информацијом за доношење значајних личних, финансијских или пословних одлука.

Садржај сајта подложан је изменама. Удружење задржава право да у сваком тренутку, по свом избору изврши измену или уклањање истог.

Одређени део Садржаја који се приказује на сајту и/или апликацији обезбеђују трећа лица (банери, поп-уп и сл.). Удружење није одговорно за садржаје трећих лица ни у ком делу.

Прихватањем ових Услова коришћења сагласни сте и разумете да се садржај испоручује корисницима такав какав је, у облику у којем је учињен доступним, са свим евентуалним грешкама и без било каквих изричитих или прећутних гаранција у погледу квалитета или количине садржаја или функционисања сајта. Удружење не гарантује да ће пружање услуге преко сајта бити без грешака или прекида у раду.

Удружење ни у ком случају неће бити одговорно за нефункционисање сајта, као ни за сметње, кашњења или прекиде у његовом функционисању, који су проузроковани утицајима ван контроле Удружења, а који се нису могли предвидети, спречити или избећи, укључујући без било каквих ограничења: обуставе рада, штрајкове, несреће, техничке сметње, неисправности програма или средстава комуникација (софтвера или хардвера), немире, ратове, одлуке надлежних органа и др. Удружење ће у оваквим случајевима уложити своје најбоље напоре који су у складу са пословном праксом, како би у што хитнијем року омогућила несметано функционисање веб сајта.

Разумете и сагласни сте да Удружење није одговорно за било какву штету (материјалну или нематеријалну, директну или индиректну, стварну или будућу) или било какве губитке или измаклу корист који би могли да настану услед: нефункционисања услуге и то сајта и/или апликације; немогућности употребе сајта и/или апликације; перформанси сајта и/или апликације; било каквих грешака или пропуста у раду сајта или апликације; као ни за било какво оштећење рачунара, мобилног уређаја или друге опреме или технологије било којег корисника који би настали у вези са коришћењем сајта и/или апликације, укључујући, али не ограничавајући се на штету од било каквог кршења безбедности, приватности или рачунарског вируса, грешке, преваре, прекида у раду, квара на уређају или мрежи или било које друге сметње укључујући, али не ограничавајући се на губитак података, кварове или неисправност уређаја.

Разумете и прихватате да Удружење у пружању својих услуга користи сервисе трећих лица (“Добављачи”) која нису под контролом Удружења. Компанија не даје било какве гаранције и неће бити одговорна за поступке или пропуштања било ког добављача (трећег лица) као ни за нефункционисање сервиса добављача. У случају сметњи у раду сервиса добављача, Компанија ће упутити Кориснике да се обрате директно добављачу и уложиће разумне напоре са своје стране да омогући правилно и потпуно функционисање сајта.

Обавезе посетилаца/корисника сајта и/или апликације

У циљу ефикасног, безбедног и неометаног коришћења садржаја који се налази на веб сајту и/или апликацији није дозвољено:

а) објављивање, слање, размењивање и преношење садржаја које је у супротности са важећим прописима;

б) објављивање, слање, размењивање и преношење увредљивог, вулгарног, претећег, расистичког или шовинистичког садржаја, као и садржаја који на било на било који начин може да проузрокује штету било ком лицу;

ц) објављивање, слање, размењивање и преношење информација за које посетилац зна или претпоставља да су лажне или којима се повређују права других лица;

д) лажно представљање, односно представљање у име другог, правног или физичког лица;

е) манипулисање и злоупотреба идентификаторима да би се прикрило порекло садржаја који се објављује, шаље, размењује или преноси;

ф) објављивање, размена и слање нежељеног садржаја корисника без њиховог пристанка или тражења, као што су промотивни материјали, рекламне поруке, спам поруке, ланчана писма, промотивни и рекламни материјали који садрже лажне информације, наводе или тврдње које могу заварати кориснике;

х) објављивање, слање, размењивање и преношење садржаја с вирусима или сличним штетним фајловима или програмима;

и) прикупљање, чување и објављивање личних података других посетилаца сајта и/или апликације.

Задржавамо право да уклонимо садржај који сматрамо непримереним или који није у складу са Условима коришћења. Корисници преузимају одговорност за сваку штету која настане као последица њихових активности.

Кориснички налози и чланство

Да бисте приступили одређеним услугама које пружамо, потребно је да имате активан Кориснички налог.

Када отворите налог на сајту и/или апликацији, у целости сте одговорни за одржавање безбедности сопственог налога као и за све активности које се дешавају у оквиру вашег налога, као и било које друге радње које су предузете у вези са налогом. У циљу безбедности, немојте одавати било коме вашу корисничку лозинку. Давање нетачних контакт информација било које врсте биће санкционисано гашењем налога. Обавезни сте да без одлагања пријавите сваку злоупотребу свог корисничког налога. У случају неовлашћене употребе налога од стране трећих лица, Удружење неће бити одговорно за радње или пропусте, укључујући и било какву штету било које врсте у вези са таквим радњама или пропустима.

Задржавамо право суспензије или уклањања корисничког налога или било ког његовог дела, ако се утврди да је Корисник налога прекршио било коју обавезу Услова коришћења или је понашање корисника имало тенденцију да проузрокује било какву врсту штете.