Политика о безбедности и заштити деце

Удружење грађана “ТУРИСТИЧКИ БИСЕР” из Вучја (у даљем тексту: ТБВ или Удружење) препознаје одговорност да у свом раду спречи злостављање и промовише безбедност, заштиту и добробит деце. Посвећени смо спровођењу ових принципа у нашем свакодневном раду, те смо развили Политику очувања безбедности и заштите деце која се примењује на све запослене, консултанте, волонтере, сараднике и партнере Удружења “ТУРИСТИЧКИ БИСЕР”.

Терминолошка одређења

За потребе ове Политике, поједини појмови се терминолошки одређују на следећи начин:

 • Дете или млада особа – свако људско биће које није навршило осамнаест година живота.
 • Злостављање или злоупотреба детета – подразумева све облике физичког и/или емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, као и комерцијалну или другу експлоатацију, што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања дететовог здравља, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ.
 • Физичко злостављање детета – подразумева вид злостављања детета који доводи до стварног или потенцијалног физичког повређивања детета услед чињења или нечињења за које се разумно може сматрати да спада у домен контроле од стране родитеља или особе која је у положају да има одговорност, моћ или поверење у односу на дете, при чему треба правити разлику између злостављања и ненамерне озледе,  односно физичких знакова и симптома који подражавају намерно озлеђивање али су, уствари, последица или су потпомогнути органским стањима од којих дете пати. Примери физичког злостављања су ударање, шутирање, трешење, дављење, бацање, тровање, паљење, посипање врућом водом или излагање детета деловању вреле паре и сл, а уз наведно, у физичко злостављање спада и намерно изазивање симптома болести код детета.
 • Сексуална злоупотреба или злостављање детета – подразумева укључивање детета у сексуалну активност коју оно не схвата у потпуности, са којом није сагласно или за коју није развојно дорасло и није у стању да се са њом сагласи, или ону којом се крше закони или социјални табуи друштва. Сексуална злоупотреба детета испољава се као активност између детета и одрасле особе или другог детета које се, због свог узраста или развоја, налази у положају који му даје одговорност, поверење или моћ, где активност има за циљ да пружи уживање или задовољи потребе друге особе. Сексуалном злоупотребом детета сматра се инавођење или приморавање детета на учешће у сексуалним активностима, било да се ради о контактним (нпр. сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) или неконтактним (нпр. излагање погледу, егзибиционизам и сл); експлоататорско коришћење детета за проституцију или друге незаконите сексуалне радње.
 • Емоционална злоупотреба детета – обухвата поступке којима се врши омаловажавање, оцрњивање, окривљавање без разлога, којима се прети, застрашује, ограничава кретање детета, врши дискриминација, исмејава или се упражњавају други облици нефизичког, непријатељског или одбацујућег поступања, као и пропуштање да се обезбеди развојно прикладна, подржавајућа средина, како би дете могло развити стабилне емоционалне и социјалне способности које одговарају његовом личном потенцијалу .
 • Занемаривање – представља пропуштање пружаоца неге – родитеља, односно друге особе која је преузела родитељску одговорност или обавезу да негује дете чак и током краћег времена (нпр. бебиситер), да обезбеди развој детета у свим областима: здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова, а у оквиру разумно расположивих средстава, што изазива или може, са великом вероватноћом,  нарушити дететово здравље или физички, ментални, духовни, морални или друштвени развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво.
 • Комерцијална или друга врста експлоатације детета – односи се на коришћење детета за рад или за друге активности, а у корист других особа. Ово обухвата рад деце и проституцију деце, киднаповање деце и/или продају деце у сврхе радне или сексуалне експлоатације, експлоататорско коришћење деце за порнографске представе и материјале и др.
 • Право на приватност  – подразумева широк спектар права, у оквиру којег дете има право на заштиту личног, приватног и породичног живота. У том смислу, забрањено је било какво поступање које могу нарушити приватност детета, приватност његове/њене породице, дома и преписке.

Циљеви Политике о безбедности и заштити деце

 1. Да се обезбеди да се према деци односи са поштовањем, без увреда и понижавања.
 2. Да се заштити децу од физичког и сексуалног злостављања, као и било каквог облика експлоатације.
 3. Да се дефинишу стандарди поступања и понашања према деци.
 4. Да се пружи јасан преглед шта је прихватљиво понашање, а шта није, у контакту са децом.
 5. Да се обезбеде упутства за реаговање у случају кршења стандарда заштите деце.

Шта сматрамо контактом и радом са децом

 • Контакт са децом подразумева сваку интеракцију са децом, било колико минималну, укључујући и индиректну интеракцију у заједници.
 • Рад са децом подразумева ангажовање на активностима где се очекује контакт као саставни део активности, укључујући и волонтирање и друге неплаћене активности.

Стандарди

 • Имамо јасно дефинисане политике, процедуре и одговорности за заштиту деце.
 • Постављамо правила и очекивања од свих запослених, сарадника и партнера у погледу заштите деце.
 • Стварамо безбедно окружење за децу применом процедура за безбедност и заштиту деце на нивоу целе организације.
 • Редовно ревидирамо мере заштите и спроводимо процену ризика за своје активности и програме.

Као део наше Политике о безбедности и заштити деце, сви чланови нашег удружења и сви сарадници који долазе у контакт са децом морају спроводити мере заштите у складу са нашим стандардима.

Изјава политике – Основни принципи удружења и начин деловања

Удружење грађана „ТУРИСТИЧКИ БИСЕР“ је непоколебљиво у намери да осигура безбедност и поштовање права деце. У том погледу, поред циљева који су дефинисани Статутом, основни принципи, вредности и начела којима се води Удружење када је у питању заштита деце су следећа:

 • сва деца имају право на поштовање њихових права, као и на заштиту од свих видова злостављања, занемаривања и експлоатације, укључујући право на приватност,
 • сва деца уживају права без икакве дискриминације и без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално, етничко или социјално порекло, имовинско стање, онеспособљеност, рођење или други статус детета, његовог родитеља или законског старатеља,
 • било који вид злостављања деце је неприхватљив,
 • приликом остваривања контакта са децом мора се водити рачуна о добробити детета,
 • ТБВ има обавезу да заштити децу са којом остварује контакт, као и да им омогући остваривање њихових права,
 • у случају постојања сумње да су права детета повређена, односно да су деца повргнута било којем виду злостављања, реаговаће се без одлагања и на примерен начин,
 • сви запослени, волонтери, или на било који други начин ангажована лица која долазе у контакт са децом имају обавезу да у случају сумње да су права детета повређена, односно да извршено злостављање без одлагања пријаве надлежној особи именованој одлуком Удружења и/или надлежним државним органима.
 • у случају када ТБВ ради у партнерству на одређеним пројектима које укључују децу, има одговорност да осигура да ће партнерска институција или удружење задовољити минималне стандарде заштите и сигурности деце у активностима намењеним младима.

ТБВ ће у циљу заштите деце деловати на следеће начине:

 • поштоватипрописе државе и омогућити ефикасно спровођење истраге у сарадњи санадлежним државним органима у случају постојања сумње да је дошло до повреде права детета;
 • подизаће свест свих оних који имају везе са ТБВ-ом, од запослених, преко волонтера до самих учесника активности које Удружење организује о вредностима и принципима заштите деце које долазе у контакт са Удружењем, а све у циљу превенције нарушавања заштите и сигурности деце,
 • даваће подршку деци која пријаве повреду њихових права или злостављање, водећи се принципом најбољег интереса детета,
 • предузимаће све неопходне мере превенције, те ће увек захтевати сагласност родитеља за учешће деце у активностима ТБВ, као и употребу њихових личних података, фотографија и видео записа, а све ради обезбеђивања заштите и сигурности деце.

Заштита деце – Законодавни оквир

Заштита деце подразумева успостављање система у којем ће права детета бити поштована, а њихова безбедност осигурана. Доношењем ове Политике, ТБВ настоји да на свеобухватни начин осигура успостављање и функционисање наведеног система, како би се отклонили сви потенцијални ризици којима би деца могла бити изложена приликом остваривања контакта са Удружењем. Оваква обавеза заштите деце проистиче из обавезујућих правних аката, како домаћих тако и међународних.

Наиме, права детета, која укључују између осталог и право на приватност, право на слободно изражавање свог мишљења, право на приватност, право да не буде изложено незаконитим нападима на његову част и углед, забрану експлоатације, право на заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања, заштићена су многобројним међународним документима попут Конвенције Уједињених Нација о правима детета,  њеним Опционим Протоколима, Конвенцијом Међународне организације рада број 182 о најгорим облицима дечјег рада и Препоруком Међународне организације рада број 190 о забрани и хитној акцији за укидање најгорих облика дечјег рада, документима Савета Европе попут Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, као и другим релевантим међународним документима које је Република Србија ратификовала. Осим тога, наведена права заштићена су и домаћим законодавством, од којих су најзначајнији Кривични Законик, Породични закон, Закон о дискриминацији, Закон о сузбијању насиља у породици, као и Закон о заштити података о личности.

Мере и процедуре за заштиту деце

У циљу осигуравања безбедности и заштите деце и њихових права, ТБВ примењује следеће мере/процедуре.

Упознавање са Политиком

Сви запослени, чланови, сарадници и волонтери ТБВ-а који остварују контакт са децом, имају обавезу да прочитају и поштују ову Политику, чија копија ће им бити достављена. Ова обавеза се односи и на екстерне стручњаке и друга лица које ТБВ ангажује на појединим пројектима које реализује, као и сва друга лица која долазе у контакт са децом у циљу спровођења наведених пројеката. Свака млада особа испод 18 година старости која жели да учествује у активностима ТБВ-а, мора да има сагласност једног од родитеља/старатеља, при чему ће родитељи и њихова деца бити упознати са постојањем Политике и њеном садржином. Упознавање са Политиком омогућава својеврсан вид превенције повреде права деце и угрожавање њихове безбедности, с обзиром да Политика садржи низ правила о дозвољеним, као и листу понашања која се сматрају противправним и као таква нису толерисана од стране ТБВ-а.

Ангажовање лица која остварују контакт са децом

Приликом ангажовања лица која остварују контакт са децом, ТБВ ће водити рачуна о њиховој компетентности и подобности за рад са децом. Ова лица ће пре ангажовања бити детаљно упозната са постојањем Политике и њеном садржином. Осим тога, у оквиру разговора за ангажовање од стране ТБВ-а обавезан сегмент представљаће онај који се тиче безбедности и заштите деце и посвећености Удружења обезбеђивању заштите деце. Особе које се на било који начин ангажују у ТБВ у обавези су да потпишу Изјаву о посвећености Политици заштите деце ТБВ-а. Основни стандарди и принципи дефинисани у Политици биће укључени у уговор којим се регулише ангажовање особе у ТБВ-у као обавезна одредба коју су уговорне стране дужне да поштују.

Кодекс понашања

ТБВ у оквиру кодекса понашања успоставља смернице о етичким и правилним стандардима понашања одраслих особа према деци, односно свих оних наведених лица која остварују контакт са децом током активности које Удружење реализује, и развијен је у складу са стандардом најбољег интереса детета. ТБВ има за циљ да сви, деца и одрасли, на сигуран и задовољавајући начин учествују у раду и активностима Удружења. Нека од најбитнијих правила понашања подразумевају следеће:

 • Бити свестан шта представља злостављање и злоупотреба деце.
 • Бити упознат са знаковима злостављања и одмах пријавити било каква сумњива запажања надлежној контакт особи за заштиту детета.
 • Поштовати основна права других и третирати људе са достојанством и поштовањем.
 • Третирати сву децу једнако: бити инклузиван и укључивати сву децу без дискриминације.
 • Одржавати високе стандарде личног и професионалног понашања.
 • Заштитити здравље, сигурност и добробит себе и других.
 • Имати на уму вршњачке ситуације високог ризика
 • Бити свестан могућности и опасности за вршњачко злостављање.
 • Бити забринут због начина на који би се могли схватити ваш језик, поступци и односи са децом, те сходно томе, водити рачуна приликом изражавања својих ставова и мисли.
 • Радити на посебним мерама/надзору који ћете примењивати ради заштите млађе и посебно рањиве деце од вршњачког и одраслог злостављања.
 • Обезбедити погодно окружење за лични, физички, социјални, емоционални, морални и интелектуални развој деце.
 • Охрабривати и поштовати дечији глас и ставове.
 • Ограничити /онемогућити приступ деце било којем неприкладном електронском материјалу.
 • У сваком тренутку поштовати поверљивост личних података деце.
 • Захтевати писмену сагласност детета и родитеља/старатеља током фотографисања, снимања или тражења личних података за потребе активности Удружења.
 • Осигурати да на састанцима, пројектима и другим активностима са децом буде присутан најмање један представник Удружења.
 • Осигурати да све зграде потпуно приступачне за децу са инвалидитетом, уколико иста учествују у активностима Удружења.
 • Пре догађаја добити тачне информације о специфичној опреми коју користи дете са инвалидитетом да би се осигурала његова доступност свим зградама и просторима за организовање активности Удружења.

Осим наведених од изузетног значаја су и следећа понашања, односно забране:

 • Забрана упуштања у било који облик сексуалне активности са децом.
 • Забрана предузимања било какве радње или понашања које би се могло тумачити као малициозно или потенцијално насилно (на пример, понашање на непримерен или сексуално провокативан начин).
 • Забрана вршења активности које деца могу сама да раде, укључујући облачење, купање и негу.
 • Забрана дискриминисања, срамоћења, понижавања, омаловажавања или деградирања деце. Ово укључује све што се може сматрати емоционалним злостављањем (нпр. употреба језика који ће ментално или емоционално злостављати дете или причање приче/показивањефотографија које ће ментално или емоционално злостављати дете).
 • Забрана ударања или другог физичког напада на децу.
 • Забрана одобравања кршење овог кодекса од стране других лица.
 • Забрана непотребних физичких контаката са децом;
 • Уколико постоји неопходност да се оствари физички контакт са младом особом попут загрљаја, захтева се давање претходног одобрења младе особе одобрење;
 • Забрана фотографисања, снимања или узимања личних података деце ако то није неопходно за реализацију активности Удружења.
 • Забрана коришћења непримерених података (укључујући налоге на друштвеним медијима) о деци са се остварује контакт током активности Удружења.

Процена ризика и безбедан дизајн пројеката, програма и других активности које укључују рад или контакт са децом

ТБВ је посвећен дизајнирању и реализацији програма који су безбедни за децу. У складу са тим, процена ризика се врши приликом осмишљавања пројеката, програма и свих других активности које реализује ТБВ, те се и сигурносте стратегије развијају у складу са развојем пројеката и програма.

Извештавање о раду и промотивне активности – употреба личних података и фотографија деце

Овај сегмент посвећен је принципима којима се ТБВ руководи приликом интерног или екстерног извештавања о активностима Удружења, као и приликом реализације промотивних активности. У том погледу, садржи општа начела за обезбеђивање заштите деце у сваком тренутку, као и посебне смернице којих се морају придржавати сви запослени и на други начин ангажована лица у Удружењу, као и фотографи, филмске екипе и новинари који посећују догађаје и активности ТБВ-а и долазе у непосредан контакт са децом. Да би се осигурало да су сва деца заштићена у свим ситуацијама, важно је добити писмену сагласност родитеља/старатеља или законског старатеља деце из које јасно произилази да су сагласни да се фотографије или изјаве деце могу јавно користити.

Основни принципи

Приликом извештавања о раду или промоције активности ТБВ-а, права и достојанство детета морају се поштовати у свако време, као и најбољи интереси детета. Овај део Политике садржи смернице у погледу коришћења фотографија, видео записа и изјава деце у медијске и комуникационе сврхе ради заштите података и заштите саме деце. Основни принципи којима се ТБВ води приликом јавног извештавања о раду Удружења су следећи:

 • Достојанство: Достојанство детета мора се чувати у сваком тренутку. Деца увек треба да буду обучена на одговарајући и пристојан начин на фотографијама.
 • Тачност: Приказивање деце не сме бити такво да изазове манипулацију међу људима или сензационализам. Фотографије , видео записи и изјаве детета требало би да дају уравнотежен приказ живота детета, са акцентом на напредак који деца постижу. Осим тога, фотографије се не смеју сачињавати и користити изван контекста.
 • Приватност: Не смеју се користити информације које би могле да дете учине препознатљивим и услед тога га изложе опасности. Због тога, потребно је испоштовати следећа правила:
 • Користити само имена деце: избегавати откривање детаља о месту у којем живе, школи коју похађају и другим информацијама које би довеле до њиховог места пребивалишта. У одређеним случајевима ни имена деце неће бити откривена, уколико је то потребно за обезбеђивање заштите деце.
 • Информације о животу детета и фотографије деце (укључујући податке који се чувају на рачунару) чувају се у сигурним датотекама. Приступ њима треба да буде ограничен само на она лица који би их требали користити током свог рада.
 • Снимљене фотографије треба да се фокусирају на активност и, где је то могуће, на групу деце, а не на појединце. У случају да постоји бојазан да су одређене фотографије неприкладне, то је потребно пријавити надлежној контакт особи, као и било које друго питање везано за заштиту деце.

Информисани пристанак

Пре снимања било каквих фотографија, видео записа или узимања личних података о дечијем животу који ће се затим користити у материјалима ТБВ, неопходно је добити информисани пристанак детета, односно родитеља/старатеља. Информисани пристанак подразумева да се деци и њиховим родитељима саопшти на који ће начин ТБВ користити информације или фотографију/видео запис и да се информишу да нису у обавези да дају сагласност. Сагласност се увек захтева и од родитеља/старатеља детета.

Интервју са децом

Интервјуисање деце захтева одређене вештине. Приликом интервјуисања деце потребно је поштовати следећа основна начела да би се осигурало поштовање њиховог достојанство и њихових права:

 • Информирани пристанак: У вези са интервјуима, информисани пристанак укључује објашњавање шта је све обухваћено интервјуом и појашњавање дететовог права да у било којем тренутку може повуће свој пристанак.
 • Пружање подршке: Пожељно је да током давања интервјуа буде присутан и неко други кога дете добро познаје. Кад год је то могуће, детету треба дати избор да одлучи ко ће га подржати током интервјуа.
 • Пол: Када је реч о појединим темама које могу бити предмет интервјуа, у одређеним случајевима биће потребно обратити пажњу на различите потребе дечака и девојчица, те проверити да ли би им било угодније да разговарају са мушкарцем или женом.
 • Поштовање права на информисаност: Уколико се током интервјуа воде белешке или врши снимање интервјуа на други начин, дете мора бити упознато са тим и мора дати дозволу.

Посете фотографа, филмских екипа, новинара и других

Посебно треба водити рачуна о организовању посета спољних фотографа, филмских екипа, новинара или других посетилаца у оквиру пројеката и активности Удружења.

 • Новинари, фотографи, филмске екипе морају бити у потпуности упознати са Политиком заштите деце пре него што упознају децу, која ће бити интервјуисана, фотографисана или снимљена.
 • Фотографима, новинарима и филмским екипама не би требало дозволити да проводе време са децом без надзора, већ је потребно да буду у пратњи представника Удружења који је задужен за бригу о деци.
 • Деца , родитељи и старатељи морају бити обавештени о томе како ће се користити снимак, фотографија или прича и дати сагласност за снимање.
 • Како би се заштитила права деце на приватност и осигурала њихова заштита, Удружење мора бити обавештено како фотограф или сниматељ намерава да користи фотографије, снимке или интервјуе.
 • Удружење задржава право да забрани фотографисање/снимање деце уколико сматра да екстерна лица не би поступила у складу са Политиком и напреднаведеним принципима.

Надлежна особа за контакт

ТБВ ће, у складу са Статутом, одлуком именовати контакт особу за заштиту деце која ће бити одговорна:

 • за промовисање и дистрибуцију Политике у Удружењу и подизање свести о потреби поштовања исте,
 • за надгледање примене политике,
 • за упознавање деце са њиховим правима и одраслих са законским обавезама у погледу заштите деце,
 • за деловање као извор подршке и пружање информација члановима Удружења о питањима заштите деце,
 • за информисање председника УО Удружења о свим кршењима одредби Политике.

Откривање личних података о деци, биће ограничено на лица који морају са истима бити упознати. Председник УО Удружења ће бити у крајњој линији одговоран за надгледање и осигурање спровођења политике.

Поступање у случају постојања сумње о повреди права детета и угрожавању његове безбедности

Постојање сумње да је дошло до повреде права детета од стране трећих лица

Злостављање представља противправно понашање које је кажњиво, те сва лица која у име ТБВ остварују контакт са децом и као таква су задужена за бригу о деци морају да делују у складу са законским оквиром Републике Србије и Политиком ТБВ-а. У том смислу, сва лица која су задужена за бригу о деци дужна су да пријаве сумњу на злостављање или повреду неког другог права детета надлежној контакт особи у ТБВ-у. У случају да ова лица пропусте да пријаве постојање такве сумње, односно повреде права детета, такав пропуст се има протумачити као акт прикривања, те се против ових лица може покренути судски поступак пред надлежним органима.

Постојање сумње да је дошло до повреде права детета од стране запослених у Удружењу, волонтера или лица задужених за бригу о деци

У случају да постоји сумња да је запослени, сарадник, волонтер или лице ангажовано на било који други начин од стране ТБВ-а, а које остварује контакт са децом, угрозило безбедност детета, исти ће бити одмах суспендован из рада Удружења док се не оконча истрага случаја. Сваки случај сумње физичког или сексуалног злостављања, као и експлоатације, мора бити пријављен надлежним државним органима – припадницима полиције и/или Центру за социјални рад. Уколико се, након истраге, утврди да су оптужбе о злостављању истините, лице које је вршило злостављање ће бити трајно изопштено из Удружења и активности Удружења.

Надзор над сповођењем Политике и њене измене и допуне

ТБВ ће вршити константан надзор над спровођењем Политике и, сходно потребама вршити њене допуне и измене. Надзор и евалуација вршиће се провером редовности и адекватности примене станарда дефинисаних овом Политиком и провером ефикасности заштитних мера. Провера ће се вршити периодичним спровођењем анкете од стране запослених у Удружењу, волонтера и других ангажованих лица која остварују директан контакт са децом, а анкета ће се односити на то како се испуњавају стандарди из политике заштите детета, колико су ефикасни и шта треба побољшати. По потреби, вршиће се интерни преглед Политике од стране Председника УО Удружења, и сходно резултатима предлагаће се евентуалне измене или допуне.